شبکه های اجتماعی
تماس با ما
آدرس

ایران سرای من است

تولیدات لیست تولید کنندگان
سامانه الکترونیک معرفی تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی
لیست تولیدی ها

پست الکترونیک

hqxxxxxx آشکار کردن

تلفن

+9xxxxxx آشکار کردن

فکس

xxxxxx آشکار کردن

تماس

اطلاعات

مرکز ثبت تولیدات کشور
موبایل : 989127855054

تلفن ثابت در ساعات 9:00 الی 12:00 : 02833696489

آدرس : قزوین - پونک - خیابان پیروزی - روبروی درمانگاه محمد زاده

info@supply.irpsc.com : ایمیل

 

زیر نظر برادران قدیری

 https://Qzparadise.ir : لینک بنیان

https://IRpsc.com : لینک بنیاد جهاد مدیریت

https://faq.IRpsc.com : سامانه مرکزی پاسخ به سوالات

https://video.IRpsc.com : سامانه مرکزی آموزش ویدئویی

https://crm.IRpsc.com : سامانه مدیریت بر مدیران

 

 جهت ارتباط با مدیران سامانه ها میتوانید در سامانه مدنظر ورود و در بخش انتهایی سامانه اطلاعات مدیر مربوطه را مشاهده نمایید

 

ارتباط با واحد گذاری سامانه های منسجم  

hq@IRpsc.com : حسین قدیری

فرم تماس